MSc Humánkineziológia

Képzési cél

A képzés célja humánkineziológusok képzése, akik megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek és készségek birtokában képesek az egészséges emberek fizikai és lelki kondíciójának fejlesztésére, az egészség megőrzésének támogatására, az egészségükben károsodott, mozgatórendszeri sérült felnőtt emberek egészségfejlesztésére és mozgatórendszeri rehabilitációjára, továbbá felnőtt, utánpótlás élversenyzők és rekreációs szintű sportolók fizikai képességének diagnosztizálására, amely alapján képesek edzésprogramok tervezésére és az edzések műszeres ellenőrzésére, a terhelés meghatározására. A képzést elvégző szakemberek tisztában vannak a specifikus mozgásfolyamatok veszélyeivel, a terhelés hatására megjelenő sérülések típusaival. Képesek sérülés utáni rehabilitációs programok vezetésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

 A szakról röviden

 • A mesterképzésben végzett humánkineziológusok a legmagasabb szintű gyakorlati és elméleti ismeretekkel rendelkeznek a fizikai képességek fejlesztésének, valamint az egyéni képességek alapján személyre szabott edzésprogramok tervezésének elveiről, módszereiről és az alkalmazott eszközökről.
 • Elsajátítják a mozgásterápia alkalmazásának elveit, a sportsérülések rehabilitációjának szakmai követelményeit, valamint ismerik a terápiás és prevenciós programok eszközrendszerét, módszereit.
 • Részletesen ismerik a fizikai teljesítmény szintjének megállapítására szolgáló korszerű vizsgáló eljárásokat, módszereket, eszközöket, illetve a terhelésélettan eszközös vizsgálatainak módszereit, valamint a fiziológiai diagnosztikai módszereket.
 • Képesek a fizikai állapot meghatározására és célirányos fejlesztésének megtervezésére, lefolytatásra, egészségmegőrzésre, egészségfejlesztésre irányuló tevékenység végzésére, az egészségi állapot javítására irányuló módszerek egyénre szabott kidolgozására, valamint a hozzá kapcsolódó táplálkozási programok tervezésére, alkalmazására.

Felvételi követelmények

A jelentkezők értékelése 100 pontos rendszerben történik:

• szóbeli és írásbeli felvételi vizsga,

• az oklevél minősítése,

• többletpontok (fogyatékosság, hátrányos helyzet, tudományos diákköri tevékenység, sporteredmény)

Szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat a képzési időszakhoz igazított bontásban szervezett legalább 100 óra időtartamot elérő rehabilitációs intézetekben, wellness, fitnesz és sport klubokban szervezett gyakorlat.

Képzés

A mesterképzési szak megnevezése: humánkineziológia (Human Kinesiology)

Végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc) fokozat

Szakképzettség: okleveles humánkineziológus

Választható specializációk: terhelésélettan és rehabilitáció, táplálkozástudományi és dietetikai, geronto-kineziológiai

Képzési terület: sporttudomány

A képzési idő félévekben: 4 félév

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

Idegennyelvi követelmény:

Az oklevél megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél és sportszaknyelvi nyelvtudás szükséges.

Vizsgaterv:

Záróvizsga információk a 2017/2018. tanév előtt kezdők részére:

Diplomadolgozat

A diplomadolgozat elkészítése a záróvizsgát megelőzően az oklevél megszerzésének előfeltétele. A diplomadolgozat megírása több félévet felölelő, összetett, részben irányított, egyéni kutató munkát is igénylő hallgatói  feladat, amely a megszerzett ismeretek szintézisét és alkotó alkalmazását követeli meg. A humánkineziológia mesterszakon a diplomadolgozati témát a 2. félévben kell megválasztani.

Záróvizsga

A szak befejezése záróvizsgával, bizottság előtt történik.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése,
 • a diplomadolgozat elkészítése és megvédése,
 • az intézménnyel szembeni pénzügyi kötelezettségek teljesítése.

A záróvizsga jellege és típusa: a képzési célnak megfelelően, komplex szóbeli vizsga.

A záróvizsga főbb ismeretkörei (szakiránytól függően):

 • alkalmazott biomechanika;
 • műszeres mozgáselemzés;
 • erőnlét-diagnosztika és eszközismeret;
 • fizioterápia és műszeres mozgásszervi kezelések
 • mozgásszervi, kardiopulmonáris, és sportsérülésekkel kapcsolatos rehabilitáció;
 • a prevenció mozgásterápiája;
 • a fenti szakterületek elméleti alapjai.

Záróvizsga tételsor 

 • 2016/2017-es mintatanterv, és azt megelőző >>>
 • 2017/2018-as mintatanterv és azt követő >>>

Nyelvvizsga

A hatályos felsőfokú törvény rendelkezése szerint az oklevél megszerzésének előfeltétele az általános nyelvvizsga megléte. A követelmény teljesítése alól mentesülnek, akik tanulmányaik első évfolyamon történő megkezdésének évében legalább negyvenedik életévüket betöltik. Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2015-16-os tanévben tesznek záróvizsgát.

2021. április 21. (módosítva: 2021. április 21.)