BSc Sportszervező

1. Képzési idő és a kreditek száma:

2. A képzés célja

A gazdasági szemlélet előtérbe kerülésével, a sportirányítás átalakulásával, egyre inkább növekszik az igény az új típusú ismeretekkel rendelkező szakemberek iránt, akik a következő területeken tudják hasznosítani tapasztalataikat:

 • országos hatáskörű sportszervezeteknél ügyintéző, csoport- és osztályvezető, igazgató;
 • sportegyesületeknél ügyintéző, szakmai vezető, ügyvezető elnök;
 • önkormányzatok polgármesteri hivatalainál általános szervezéssel, vezetéssel, valamint testneveléssel és sporttal foglalkozó ügyintéző, csoportvezető;
 • rendezvényszervezéssel foglalkozó szervezetek szervezéssel és menedzseléssel megbízott ügyintézője, vezetője;
 • sportmarketing- és reklámvállalkozások ügyintézője, vezetője;
 • sportlétesítmények vezető beosztású munkatársa, vezetője;
 • egyéni vagy társas vállalkozás keretében működő sport- és rekreációs központok szakmai ügyintézője, vezetője;
 • felsőfokú végzettséghez kötött, nem felsorolt, szervezési és vezetési ismereteket feltételező munkakörök.

3. Az oklevélben feltüntetett képzettség megjelölése: sportszervező

4. Az ismeretek ellenőrzési rendszere, az ellenőrzés formái

A képzési programot alkotó tantárgyak aláírással, gyakorlati jeggyel, kollokviummal és szigorlattal zárulnak .

5. Szakdolgozat

Az oklevél elnyeréséhez, a záróvizsgát megelőzően tudományos módszereket alkalmazó szakdolgozat benyújtása szükséges. A szakdolgozatnak tanúsítania kell, hogy a hallgató tanulmányaira támaszkodva képes részben önálló kutatómunkára, illetve a szakirodalom feldolgozásával képes alkalmazni a tanult ismeretanyagot.

6. Záróvizsga

A szak befejezése záróvizsgával, bizottság előtt történik.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • az abszolutórium megszerzése,
 • a szakdolgozat elkészítése és megvédése,
 • az intézménnyel szembeni pénzügyi kötelezettségek teljesítése.

A záróvizsga jellege és típusa: a képzési célnak megfelelően komplex szóbeli és/vagy írásbeli vizsga.

A záróvizsga főbb ismeretkörei:

 • közgazdaságtani és pénzügytani alapismeretek,
 • általános- és sportmenedzsment,
 • sportgazdaságtani ismeretek.

Tételsor és ajánlott irodalom >>>

2021. április 21. (módosítva: 2022. április 5.)