Egyéni tanulmányi rend

Formanyomtatvány >>>

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 14. § kimondja, hogy

(1) Az Egyetem alap és osztatlan képzésén nappali munkarendű képzésében részt vevő, a kérelem benyújtását megelőző utolsó két aktív tanulmányi félévben legalább 3,51 –es kumulált tanulmányi átlagot elért hallgató kérelmére a Tanulmányi- és Vizsgabizottság egyéni tanulmányi rendet engedélyezhet. Mesterképzésen, nappali munkarendű képzésben résztvevő hallgató kérelmére a Tanulmányi- és Vizsgabizottság egyéni tanulmányi rendet jelen paragrafus (3) bekezdésében meghatározott szempontokra figyelemmel engedélyezhet. Egyéni tanulmányi rendet arra a tantárgyra vonatkozóan lehet engedélyezni, amely esetében a hallgató - előre igazolt elfoglaltsága miatt - nem tud eleget tenni a tanórával, gyakorlattal, sportági gyakorlati órával kapcsolatos óralátogatási-, illetve vizsga letételi kötelezettségének.

(2)    Az egyéni tanulmányi rend keretében a hallgató a következő kedvezményekben részesülhet, amelyet – a Tanulmányi és Vizsgabizottság döntését tartalmazó határozatban a Tanulmányi Hivatalnak rögzíteni kell:

 1. a) legfeljebb 50 %-os felmentés az óralátogatási kötelezettség alól;
 2. b) sportági gyakorlati órák alól maximum 33%-os felmentés;
 3. c) vizsgaidőszakon kívüli vizsga(ák) letételének engedélye.

(3)    A Tanulmányi és Vizsgabizottság által figyelembe vehető szempontok:

 1. külföldi ösztöndíj elnyerése, különösen a részképzés jellegű szakmai tanulmányok vonatkozásában,
 2. szülés, saját háztartásban olyan gyermek nevelése, aki után csecsemőgondozási díjban (CSED), vagy gyermekgondozást segítő ellátásban (GYES), vagy gyermekgondozási (GYED), vagy gyermeknevelési (GYET) támogatásban részesül,
 3. külön méltánylást igénylő szociális helyzet,
 4. munkavállalás (munkavállalásra kizárólag abban az esetben adható egyéni tanulmányi rend, ha az adott szakon nincs levelező munkarend)
 5. egészségügyi indok,
 6. kiemelkedő sportteljesítmény (olimpiai kerettag, válogatott kerettag olimpiai vagy nem olimpiai sportágban, egyetemi válogatott kerettag, egyéb esetekben a bizottság az adott sportági tanszék vezetőjének előzetes véleményét kikérheti a döntéshozatalhoz)
 7. közéleti tevékenység.

(4)  A kérelmet minden tanulmányi félévben az adott félév szorgalmi időszakának első hete végéig kell benyújtania a hallgatónak a NEPTUN rendszerben az egyéni tanulmányi és vizsgarendre okot adó körülmények igazolásával együtt. A kérvényt egy alkalommal lehet benyújtani az adott félévben. A kérelem benyújtásával egyidejűleg a hallgató a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt eljárási díjat köteles befizetni. Az adott félév szorgalmi időszakának első hetét követően-, valamint a hiányosan benyújtott kérelmek automatikusan elutasításra kerülnek.

(5) A kérelemben fel kell tüntetni:

 • a tantárgyat, tantárgykódot, gyakorlatot, sportági gyakorlati órát, vizsgát, amelyet elfoglaltsága miatt nem tud az előírt időpontban teljesíteni a hallgató,
 • az ütköző időpontokat,
 • a kérelmét alátámasztó indokot,
 • a kért kedvezményeket,
 • csatolnia kell a kérelmét alátámasztó igazolásokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg a NEPTUN rendszerben.

(6) A Tanulmányi Hivatal a beadott dokumentumokat megvizsgálja és előkészíti a bizottsági döntésre. A Tanulmányi és Vizsgabizottság a szorgalmi időszak első hete végét követő tizenöt napon belül dönt a kérelemről.

(7)  A Tanulmányi- és Vizsgabizottság döntését tartalmazó határozat kiállításától számított 15 napon belül – a bizottság döntését tartalmazó határozatnak megfelelően – az adott tantárgy oktatója köteles az egyéni tanulmányi rendről szóló igazolást a teljesítés feltételeivel részletesen kitölteni. A hallgató az oktatóval folytatott egyeztetést követően – a Tanulmányi- és Vizsgabizottság döntését tartalmazó határozat kiállításától számított 15 napon belül –az oktató által kitöltött igazolás egy példányát köteles leadni a Tanulmányi Hivatalban. Az egyéni tanulmányi rend e feltételek teljesülését követően biztosítandó a hallgatónak.

(8)A Tanulmányi Hivatal az egyéni tanulmányi rendről szóló határozatot a NEPTUN rendszerben rögzíti.

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!