Edző alapképzési szak

Képzés neve: Edző alapképzési szak

Képzés neve angolul: Physical Training

Szakképzettség neve: Szakedző (megjelölve a sportágat)

Szakképzettség neve angolul: Physical Trainer specialized in (Name of Sport)

Képzés nyelve: magyar

Képzés helye: Budapest

Képzés hossza: 6 félév

Kreditszáma: 180 kredit

Munkarend: nappali és levelező

Finanszírozási forma: támogatott és önküöltséges

Önköltség féléves összege: 250 000 Ft

Szakfelelős: Prof. Dr. Sós Csaba 

Célmeghatározás (szakról röviden):

A hallgatók az általuk választott sportágban olyan magas szintű edzői ismereteket sajátítanak el, melyek alkalmassá teszik őket a különböző utánpótlás korosztályok és felnőtt sportolók sportági szakmai képzésére, fejlesztésére, versenyeztetésére.
Magas szinten ismerik sportáguk technikai, taktikai elemeit, azok oktatásának és alkalmazásának módszereit, valamint a legújabb nemzetközi trendeket.
Részletesen ismerik az emberi test anatómiáját, a szervezet működését és a különböző helyzetekben mutatott reakcióit, valamint a sportolók hosszú távú fejlesztésének, teljesítményük növelésének elveit, módszereit.
Átfogó pedagógiai, pszichológiai, szociológiai tudásuk birtokában képesek az egyén fizikai felkészítése mellett a mentális fejlesztésére is. 
Rendelkeznek olyan megfelelő koordináló, szintetizáló képességekkel, mellyel a sportszervezetek sportszakmai munkájának irányítását, szervezését, ellenőrzését képesek ellátni. 

Idegen szaknyelvi követelmények:

Az adott évfolyamra vonatkozó képzési program szerint. A 2023-ban tanulmányaikat megkezdők részére Sportszaknyelv tantárgy két féléven át (gyakorlati jegy), valamint B1 szintű intézményi spotszaknyelvi vizsga. Legalább B2 szintű, komplex típusú nyelvvizsga, vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány illetve oklevél esetén mentesül a hallgató a Szaknyelv I. és a Sportági szaknyelv tárgyakból az óralátogatás és a  gyakorlati jegy megszerzése kötelezettsége alól, de nem mentesül a vizsgakötelezettség alól. 
Az osztatlan testnevelőtanár képzés Szaknyelv I. tárgya automatiikusan mentesít a Szaknyelv I. tárgyból az óralátogatás és a gyakorlati jegy megszerzése kötelezettsége alól, de nem mentesít a Sportági szaknyelv és a vizsgakötelezettség alól.

Szakmai gyakorlat követelményei:

A szakmai gyakorlat a képzési időszakhoz igazított bontásban szervezett, legalább 200 óra időtartamot elérő és 400 órát meg nem haladó, a Magyar Olimpiai Bizottság, az országos sportági szakszövetségek közreműködésével megvalósuló gyakorlat. Kreditértéke 8 kredit a sporttudomány tudományágon belül."

Felvételi követelmények:

A felvételi követelményekkel kapcsolatos információ itt található!

Mintatanterv

2022-ig >>>

2023-tól >>>

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!