MTTOE hírek

Hírek

Rétsági Erzsébet levele:

Válaszlevél:

Tisztelt Igazgató Asszony!

Sajnálattal vettem tudomásul az Ön által kiválóan szerkesztett "Iskolai testnevelés és sport" című rendkívül hasznos szakmai folyóirat megszűnését.

Köszönöm, hogy a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete számára lehetőséget adott gondolatainak közzétételére.

Budapest, 2008. január 10.

Szívélyes üdvözlettel: Dr. Istvánfi Csaba

Tisztelt Elnök Úr!  Polgármester Úr!

Tisztelettel tájékoztatom, hogy a Nemzeti Sporttanács 2007. szeptember 19-i ülésén tárgyalta a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete (MTTOE) munkáját, különös tekintettel a tanulóifjúság egészségének az iskolai testneveléssel és diáksporttal való összefüggésére.

Sajnálatos tény, hogy az ifjúság egészségi állapota, edzettsége és életvitele folyamatosan romlik és egyre kevesebben vesznek részt a testnevelésórán kívüli sportfoglalkozásokon. Uralkodóvá válik a mozgásszegény, ülő életmód.  A tanulók körében terjed a dohányzás, az alkoholos italok fogyasztása, a drogok kipróbálása és használata, valamint a korai szexuális élet.

Az MTTOE erőfeszítései, a testkultúra eszközrendszerének felhasználásával ennek a folyamatnak a lefékezésére irányulnak. Civil szakmai szervezetünknek az a véleménye, hogy a társadalom jelenlegi állapotában, – nehéz anyagi helyzetük ellenére – elsősorban az iskolafenntartó önkormányzatok járulhatnak hozzá ennek a helyzetnek a megváltoztatásához az iskolai testnevelés és sport pozíciójának az erősítésével.

A hatályos közoktatási törvény az 1-4. évfolyamokon “legalább heti három” testnevelésórát tesz kötelezővé (52. §. (3), 48. § (2), de a törvény megadja a lehetőséget a mindennapos tanórai testnevelés megvalósítására is az 1-4. évfolyamokon. Ennek érdekében eddig szép eredményeket értek el, például Debrecen, Hódmezővásárhely és Szolnok város önkormányzatai.

Civil szakmai szervezetünk nevében tisztelettel arra kérem, hogy a testület 2008. év első félévi munkatervének programjában adjon lehetőséget az ifjúság egészségi állapotának és az iskolai testnevelés helyzetének napirendre tűzésére.

A pozitív irányú változás megindítása érdekében egyesületünk a következő főbb stratégiai célokat jelöli meg:

 • Az iskolák pedagógia programjában az egészségnek, mint meghatározó értéknek az első helyre kerülését.
 • A közoktatás 1-4 évfolyamain a heti 5 testnevelésóra fokozatos bevezetését.
 • A közoktatás 1-4 évfolyamain csak szakképzett pedagógusok alkalmazását (műveltségterületre képzett tanítók, testnevelő tanárok, továbbképző programok).
 • A házibajnokságokra (!) és iskolák közötti versenyekre épített diáksport fejlesztését, turisztikai programok szervezését.
 • A Művészeti és Sportnapok az Egészségért” elnevezésű tanévvégi sportünnepély megrendezését.
Tisztelt Elnök Úr!  Polgármester Úr! Valószínű levelem tartalmából kitűnt az a szándékom, hogy civil szakmai szervezetünk és az iskolafenntartó önkormányzatok közötti kapcsolatot – egy egészségesebb magyar ifjúság felnevelése érdekében – közelítsem egymáshoz. Örömmel venném, ha átlagon felüli elfoglaltsága ellenére, de az ügy fontosságára való tekintettel válaszolna levelemre és egyesületünk törekvésének megvalósítását partnerként támogatná.

Az együttműködési lehetőségben bízva, munkatársaimmal készséggel állunk rendelkezésére.

A közelgő ünnepek alkalmából, Önnek és munkatársainak kellemes, meghitt karácsonyt és eredményes, békés, boldog újévet kívánok.

Budapest, 2007. december 14.

Szívélyes üdvözlettel: Prof. Istvánfi Csaba

Válaszlevelek:

Tisztelt Elnök úr, Biztos úr, képviselő társaim!

Engedjék meg, hogy először is megköszönjem a számos hozzászólást, jobbító javaslatot, melyet a jelentésemhez (A sport szerepe az oktatásban) küldtetek. Célom az volt, hogy az iskolai testnevelés és sport szerepének megszilárdításáról szóljak a közoktatás terén.

Az Európai Unióban élő gyermekek mintegy negyede elhízott vagy túlsúlyos, 50 százalékuk kizárólag az iskolai testnevelésórán végez sporttevékenységet, eközben a testnevelésre fordított órák száma folyamatosan csökken.

E káros folyamatnak a következtében terjed Európában a cukorbetegség, a magas vérnyomás, a szív- és érrendszeri betegségek, a gerinc és ízületi panaszok, amelyek jelentősen megemelik az egyes tagországok egészségügyi kiadásait.

Az Európái fiatalokra jellemző inaktív életmód, a mozgásban szegény mindennapok kompenzálásaképp nem engedhetjük meg magunknak, hogy egy ilyen egyszerű, de mégis hatásos eszközt, mint a testnevelés óra elhanyagoljunk.

Egykori olimpikonként, gyakorló sportvezetőként és képviselőként kötelességem és felelősségem, hogy keressem annak módját, hogy az Európai Unió miként veheti ki részét a diákok elhizása elleni küzdelemből, az egészséges, aktív életmód támogatásából az európai fiatalok egészségének megalapozásából és sporton keresztül történő nevelésének folyamatából..

Engedjék meg, hogy gratuláljak a tagállami vezetők bölcs döntéséhez, hogy a legutóbbi lisszaboni csúcsértekezleten nem feledkeztek meg a sportról, és a reformszerződés elfogadása után végre felruházzák az Uniót a sporttal kapcsolatos kezdeményezés jogával.

A Bizottság számos programot dolgozott ki az egészséges életmód elterjesztése, illetve az egészséges táplálkozás terén, azonban hiányos az e programok közti koordináció. A végrashajtásban nagyobb szerepet és nagyobb megbecsülést kell, hogy kapjanak a sportszakemberek, testnevelő tanárok és az edzők. Véleményem szerint ez idáig nem történt meg a "Nevelés a sporton keresztül európai éve 2004" program tapasztalatainak megfelelő feldolgozása, illetve a sikeres projektek átvétele a tagállamok részéről, bár a júliusban publikált Fehér Könyv a sportról és a hozzá tartozó akcióterv a helyes irányba mutat.

Szintén a Bizottság közreműködésére számítunk a sportszakmai szempontból fontos kutatás elősegítésében, a diákok sportolását és fizikai állapotát mérő statisztikai adatok gyűjtésében, Fontosnak tartom hogy, az Élethosszig tartó tanulás és a Bolognai-folyamat kereteit felhasználva az edzők és testnevelők mobilitását, továbbképzését elősegítsük, képzettségüket igazoló diplomáikat kölcsönösen elismerjük, a sportszakmai szervezetek közti hatékonyabb együttműködést elősegitsük.

Jelentésem részletesen foglalkozik az iskolai testneveléssel és sporttal, hiszen az európai gyermekek fele csupán az iskolai oktatás keretében végez sporttevékenységet. Az iskolai testnevelés a testmozgáson túl olyan fontos tulajdonságokat fejleszt, mint a kitartás, a csapatszellem, akaraterő, a fair play, amelyeknek a ránkbízott fiatalok egész életük során hasznát vehetik.

A tagállamokban gyakran rendkívül elhanyagolt állapotban vannak az iskolai sportlétesítmények, a tornatermek, felszereltségük szegényes és kopott, nagy problémát jelent továbbá a szakképzett testnevelő-tanárok hiánya, illetve a szakmai továbbképzés szervezetlensége, és a testnevelés tantárgy tartalmi korszerűtlensége.

Az iskolai testnevelés sajnos veszített jelentőségéből, holott az nem csak a test, de a szellem fejlődésének is alapja. A finom és durva motorika, mely jól fejleszthető a mozgásos játékok, mozgásos feladatok által, nélkülözhetetlen az írás, és olvasás tanulásában. Nem véletlen, hogy a dislexiás, disgráfiás gyerekeket mozgásterápiával is kezelik.

A testnevelés az egyetlen tantárgy, amely nem a szellemi, hanem a testi fejlődésre, a mozgáskultúra fejlesztésére, a higiéniára összpontosít. A testnevelők és a szülők közös feladata, hogy megtanítsák és ösztönözzék a gyermekeket az egészséges életmódra, a rendszeres testmozgásra, és felhívják a figyelmet a tiltott teljesítménynövelő szerek, a dohányzás, az alkohol és más drogok káros testi és lelki hatásaira.

Az iskoláskorú gyermekek egészségi állapotának, fizikai kondíciójának javítására azt javasoljuk, hogy az iskolák, illetve az erre felhatalmazott hatóságok tegyék kötelezővé az iskolai testnevelést az általános és középiskolában, és legalább heti háromszor lehetősége legyen a gyermekeknek a testmozgásra.

A sportnak kiemelt szerepe van a társadalmi beilleszkedés elősegítésében, a szociális kohézió erősítésében, amennyiben a sport a szocializáció, a kultúrák közti párbeszéd egyik fontos eszköze. A jelentésben nagy szerepet kap a nemek közötti esélyegyenlőség kérdése. Fontosnak tartom azt is, hogy a fogyatékkal élők is részesülhessenek a szükségleteiknek megfelelő, rendszeres iskolai testnevelésben.

Jelentésemben kitérek rá, hogy az iskolai testnevelés, a szervezett iskolai sportélet nem csak fizikálisan, de mentálisan is kiemelt szerepet játszik a gyermekek egészséges fejlődésében, az a szocializáció egyik színtere.

Jelentésemben javaslom, hogy az elmaradott régiók pályázhassanak a strukturális alapoknál sportcélú beruházások finanszírozására. (Fehér Könyv - 2007 július...)

Kérem, a tisztelt képviselőtársaimat, hogy jelentésemet támogatni szíveskedjenek.

Köszönöm a figyelmet!

(Strassburg, 2007. november 12.)

Tisztelt Tanárnő, Tisztelt Tanár Úr!

Örömhír a testnevelőtanárok számára, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által 2007. szeptember 4-én közzétett 21. század iskolája iskolafelújítási programja keretében lehetőség nyílik iskolai sportudvarok fejlesztésére, amelyhez tanulónként 60000 forint kiegészítő forrás vehető igénybe!

Kérjük Önöket, kezdeményezzék iskolájuk vezetésénél és az intézményfenntartóknál, hogy az iskolafelújítással együtt pályázzanak sportudvar kialakítására is!

Az OLLÉ Sportrendszer Kht.-ről

A sportudvar-fejlesztési programot kezdeményező OLLÉ Sportrendszer Kht. alapítói és tulajdonosai a Magyar Labdarúgó Szövetség, a Magyar Kézilabda Szövetség, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége, a Magyar Vízilabda Szövetség és a Magyar Kajak-Kenu Szövetség. Az OLLÉ Sportrendszer Kht.-nak a sport társadalmasítására, a tömegsportot szolgáló, kifogástalan minőségű létesítményrendszer kialakítására és a versenysport sikerességéhez nélkülözhetetlen tömegbázis szélesítésére irányuló szándéka- kibővülve a területi egyenlőtlenségek mérséklése és az egészségtudatos életmódra nevelés céljával - találkozott az európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztésekért felelős szervezetek és más közéleti szereplők elképzeléseivel. Ezért sikerült az OLLÉ Iskola program fővédnökének megnyernünk Bajnai Gordon önkormányzati- és területfejlesztési minisztert.

A sportudvar kialakításához az intézményfenntartók igénybevehetik az OLLÉ Sportrendszer Kht. által nyújtott szolgáltatásokat, melyek a multifunkcionális iskolai sportpályák, a gyermekek mozgásigényéhez és életkori sajátosságaihoz igazodó óvodai és kisiskolai játszóparkok létesítésére, fenntartására és az arra épülő szolgáltatásokra irányulnak.

Milyen előnyöket nyújt az OLLÉ Iskola Programhoz csatlakozás?

Az OLLÉ Iskola program támogatja az iskolai sportudvar-fejlesztésre felhasználható forrás szakszerű és takarékos felhasználását, elvégzi a sikeres fejlesztéshez szükséges és a program keretében elszámolható tanácsadói tevékenységet. Ezen felül meghatározza az OLLÉ sportudvarral szemben támasztott minőségi követelményeket, meghatározza a hálózatba szerveződő létesítmények működésének sarokköveit (pl. IT, marketing, programkínálati rend, monitoring- és képzési rendszer). Az OLLÉ Sportrendszer Kht. központosított közbeszerzési eljárás keretében kiválasztja azokat a pálya-beszállítókat, amelyek jogot szereznek árajánlat tételére, így az intézményfenntartók közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül rendelhetik meg az általuk meghatározott igényeket kielégítő sportudvar telepítését. A fenntartó által megjelölt intézményi helyszínek szabványosított felmérése alapján a keret-megállapodásban részes ajánlattevők árajánlatot tesznek az adott projekt végrehajtására (maximális ár a központosított közbeszerzési eljárásban ajánlott ár).

Mit kell tenniük az intézményfenntartóknak?

A sportudvar-fejlesztés feltétele, hogy az iskolafelújítási programra pályázó intézményfenntartók a pályázat első fordulójában jelezzék, hogy a sportudvar-fejlesztésben is részt kívánnak venni, s igénybe kívánják venni a tanulónkénti 60000 forintos kiegészítő forrást. Ennek érdekében az OLLÉ Sportrendszer Kht. honlapján található nyilatkozatot töltsék le, s csatolják pályázatukhoz.

Kérjük, kérdéseikkel, észrevételeikkel keressék az OLLÉ Sportrendszer Kht. munkatársait!

Tisztelettel:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ügyvezető (30/682-8111) Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. divízióvezető (20/468-8562)

Résztvevők: a jelenléti ív szerint. Nem képviseltetette magát az MTTOE győri, kecskeméti, nagykanizsai, tiszafüredi és soproni tagszervezete. A 36 tagszervezetből 31 jelen volt. Néhány szervezet kettő fővel jelent meg.

Meghívottak:

 1. dr. Hamar Pál, a TF tanulmányi és sportszakmai dékánhelyettes
 2. Gyulay Zsolt, ügyvezető OLLÉ Sportrendszer Kht.
 3. prof. Szabó Tamás, a NUSI igazgatója
 4. Lehmann László, a NUSI tudományos munkatársa
Napirend előtti programok:
 • Dr. Hamar Pál a TF dékánhelyettese – az MTTOE elnökségének tagja – köszöntötte a jelenlévőket hangsúlyozta, hogy egyesületünk működésének feltételeit a TF bázisán továbbra is biztosítani fogja.
 • Prof. Istvánfi Csaba, az MTTOE elnöke méltatta Szabó József a Szegedi Városi Szervezet leköszönő elnökének több évtizedes áldozatos és kiváló munkáját. Részére könyv ajándékot adott át.
 • Gyulay Zsolt és munkatársai ismertették az OLLÉ iskolai sportudvar fejlesztés rendszerét és a pályázati lehetőségeket, valamint a turizmus fejlesztését előkészítő programot. Felajánlották segítő együttműködésüket.
 • Prof. Szabó Tamás és Lehmann László tájékosztatást adott a közoktatási sportiskolai rendszerről, valamint azokról az együttműködési lehetőségekről, amivel az MTTOE tagszervezetei elősegíthetik a rendszer működését. Dr. Walter Károlynak a Somogy Megyei Testnevelő Tanárok Egyesülete elnökének személyében a két szervezetnek már van egy közös “koordinátora”, kapcsolattartója.
Napirend:

1. A 2007. évi MTTOE-ÖTM pályázatok értékelése

A megjelölt határidőre 62 pályázat érkezett. Minden pályázat támogatásban részesült 30-40 ezer forint összegben. A beküldött elszámolás alapján eddig átutalásra került 37 pályázat támogatási összege. Folyamatban van 27 pályázat támogatásának utalása. Eddig nem számolt el 28 pályázó!

Megállapítások: Az elszámolások és pályázatok tartalmi értékelései precízek, tartalmasak és szakszerűek. Néhány tagszervezet kényelmi szempontok miatt nem veszi igénybe ezt a szerény pályázati lehetőséget. A tagszervezetek kérése, hogy a pályázati anyag, űrlapok kerüljenek fel az MTTOE honlapjára. Ez korábban már megtörtént.

2. Tájékoztató a tagszervezetek közgyűlésének előkészületeiről

Eddig kettő tagszervezet tartotta meg a közgyűlését. Az előkészületek folyamatban vannak, várhatóan néhány áthúzódik 2008 év első negyedévére. A tagszervezetek korábban már megkapták az “arany plaketteket” létszámarányosan (1-4 db). Ezek átadása a közgyűlésen, a kitüntetett munkájának értékelésével történik. A kitüntetések odaítélése a tagszervezet elnökségének hatásköre. A személyi felterjesztés tájékoztatást szolgál. A kitüntetettek számára az oklevelet elkészítjük és megküldjük. Pontos névlistát kérünk.

3. Tájékoztató a tagnyilvántartás és tagkártya csere helyzetéről

A 2006. évben lejárt tagkártyák helyett újakat készítettünk. Az alapszabály előírja, hogy az egyesületi tagoknak tagsági könyvel kell rendelkeznie és tagdíjat kell fizetnie. A tagdíjak összegének a meghatározását az alapszabály a tagszervezetek elnökségének hatáskörébe helyezi. Sajnálattal kellett megállapítani, hogy tagszervezetek fele eddig nem küldte meg a tagnyilvántartását és nem végezte el a tagkönyv cserét.

4. Tájékoztató a gyulai 2008. évi szakmai-módszertani konferencia előkészületeiről

Prohászka Zsolt MTTOE alelnök a Békés Megyei Testnevelő Tanárok Egyesületének elnöke, tájékoztatott arról, hogy a 2003. augusztus 28-29-én megtartott országos szakmai-módszertani konferenciának még a mai napig is jók a visszajelzései. A konferencián 870 regisztrált testnevelő tanár vett részt szinte az ország minden részéről a tagszervezetek előkészítő és szervező munkájának eredményeként. Kezdeményezte, hogy az általa irányított szervezet együttműködve a tagszervezetekkel ismételten megrendezi a két napos országos konferenciát az iskolai testnevelés és diáksport aktuális kérdéseinek a megbeszélése és a teendők meghatározása érdekében. Az időpont a tanévkezdési programokkal egyeztetve később kerül meghatározásra. Várhatóan augusztus utolsó hetében. Prof. Istvánfi Csaba elnök megkérdezte a tagszervezetek képviselőit, hogy hasonlóan a 2003. évi konferenciához, támogatják-e a kezdeményezést. Ellenjavaslat nem volt.

Határozatok

 1. A tagszervezetek határozzák meg a közgyűlés idejét és helyét. Erről tájékoztatják az MTTOE irodát. (határidő: dec. 1.) A közgyűlésre a tagszervezet elnöksége beszámolót készít. (Minta a jubileumi évkönyv) A beszámolót és a közgyűlés jegyzőkönyvét megküldik az MTTOE irodának. (határidő: 1 héttel a közgyűlés után).
 2. Azok a tagszervezetek, amelyek eddig még nem küldték el a tagnyilvántartásukat (név, iskola, nyugdíjas) haladéktalanul pótolják. (határidő: dec. 1.)
 3. A NUSI tájékoztatója szerint a vonzáskörzetükben működő közoktatás típusú sportiskolákkal vegyék fel a kapcsolatot és alakítsák ki az együttműködést. (határidő: febr. 1.)
 4. Prohászka Zsolt MTTOE alelnök kezdeményezésének megfelelően állapítsák meg, hogy 2008. augusztusi (pontos dátum később) konferenciára hány főt tudnak Gyulára elutaztatni és a szállítási eszközök (busz, mikrobusz, személygépkocsi) rendelkezésre állnak-e? Terveink szerint a résztvevő kollégákat minimális költség fogja terhelni. (határidő: febr. 1.) Néhány tagszervezet képviselője még plusz tagkártyákat igényelt, ami a létszám növekedésére utal.
Hozzászólások

Számos értékes javaslat, vélemény hangzott el. Ezek közül ki kell emelni azt a törvénymosósító tervezetet, amely a diplomás testnevelő tanárokat arra kívánja kötelezni, hogy az alsó tagozatban való tanításuk engedélyezése érdekében több órás (120?) szakmai továbbképzésen kell részt venniük.

Szöginé Kotormán Zsuzsa (MTTOE Hódmezővásárhelyi Szervezet elnöke) sérelmezte ezt a kötelezettséget mivel évek óta tanít alsó tagozatban a szülők és a gyerekek megelégedésére, eredményesen. Megállapította, hogy ennek a korosztálynak a nevelésére és képzésére a diplomás testnevelő tanárok ki vannak képzezve. A problémával kapcsolatos eszmecserét, amelyben többek között részt vett Sebőkné Lóczi Márta (Jászsági Szervezet elnöke), prof. Istvánfi Csaba elnök azzal foglalta össze, hogy egyesületünk álláspontja szerint az egészséges, sportos tanulóifjúság felnevelése érdekében műveltségterületei képzésében résztvevő tanítok számát kell fokozni és törekedni kell alkalmazásukra az 1-4. évfolyamokon.

Az OKM jelzett törvénymódosító javaslata ellentétes az Európai Uniónak azon törekvésével, hogy ezt a korosztályt lehetőleg specialisták (testnevelő tanárok vagy erre a területre képzett, továbbképzett tanítók) oktassanak. A diplomás testnevelő tanárok ilyen jellegű, az oktatási lehetőségeket korlátozó, kötelező képzést elutasítjuk. Az OKM ilyen irányú törekvéseit, javaslatait a parlamenti Ifjúsági- és sportbizottságának ülésén korábban már megfékeztük. (lásd melléklet)

Prof. Istvánfi Csaba elnök bejelentette, hogy Magony Tamást (Székesfehérvár, Fejér megye) szakmai, tanácsadói feladatokra kérte fel.

Bejelentette továbbá, hogy Elbert Gábor sportszakállamtitkár urat meghívta az ülésre, aki más irányú elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni. Az OTM sportszakállamtitkársággal való kapcsolat kialakítása érdekében tárgyalt Győrfi János főosztályvezető úrral. A választmánnyal való találkozásának helyét és idejét keressük.

A tartalmas ülés ebéddel és baráti beszélgetéssel zárult. Az elnök megköszönte a tagszervezetek eddig végzett munkáját. Az ülést bezárta.

Az emlékeztetőt összeállította: prof. Istvánfi Csaba

Az emlékeztető hiteléül:

Dr. Reigl Mariann az MTTOE Fővárosi Szervezet elnöke

Dr. Vittek Lajosné az MTTOE főmunkatársa

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!