Adatkezelési tájékoztató

A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Könyvtára (a továbbiakban: Könyvtár) adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), az egyéb jogszabályok és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlat alapján jár el.

A Könyvtár ezúton tájékoztatja olvasóit a beiratkozással összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az adatkezelés jogalapja és célja

A személyes beiratkozás során a személyes adatok gyűjtése az 1997. évi CXL. törvény 57. §-ának rendelkezése, valamint a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 4. §-a alapján történik.

Az adatok kezelésének célja az olvasók könyvtárhasználatának biztosítása.

A kezelt adatok köre

A könyvtárhasználói jogviszony létrejöttéhez az olvasói beiratkozás során a jogszabályban előírt alábbi adatok megadása és igazolása szükséges: családi és utónév/születési családi és utónév, a születés helye, ideje, állandó lakcím. Az igazoláshoz a személyi okmány számának és típusának megadása szükséges. Statisztikai adatgyűjtés és tájékoztatás céljából a következő adatok önkéntesen, az olvasó hozzájárulásával megadhatók: az olvasóval való kapcsolattartás nyelve, e-mail cím.

A hozzájárulás visszavonása a Könyvtárhoz postai úton benyújtott írásbeli kérelemmel, illetve a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre történő elektronikus levél küldésével történhet, amely egyben a könyvtárhasználati jogosultság megszűnését is jelenti.

A szakdolgozatok feltöltéséhez a hallgató születési ideje, e-mail címe és Neptun-kódjának megadása szükséges. Ezeket az adatokat a Tanulmányi Hivatal bocsátja a Könyvtár rendelkezésére.

Az adatokhoz történő hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

Az érintettek által megadott személyes adatok kezelésére kizárólag a Könyvtár és a vele szerződéses kapcsolatban álló intézmények munkatársai jogosultak, kizárólag feladatkörükben eljárva, feladataik ellátása érdekében.

A Könyvtár a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, kizárólag a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben kezeli. A Könyvár a személyes adatokat a székhelyén található szervereken tárolja. A Könyvtár az egyetem Informatikai Biztonsági Szabályzatában foglalt megfelelő informatikai biztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az érintettek által megadott személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés, a jogosulatlan megváltoztatás ellen. Az informatikai rendszer naplózza a beavatkozásokat.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az érintett a Könyvtárnál kezdeményezheti:

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • személyes adatainak helyesbítését,
 • személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Mindenki jogosult tájékoztatást kérni a Könyvtár által kezelt adatairól, az adatok forrásairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.

A Könyvtár a tájékoztatást írásban, a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül adja meg.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, kérhető a Könyvtár által kezelt adat helyesbítése is. Amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésre áll, azt a Könyvtár helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha

 • kezelése jogellenes,
 • ha az érintett a személyes adatainak törlését kéri,
 • azok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható,
 • az adatok tárolásának határideje lejárt,
 • a törlést bíróság vagy a NAIH elrendelte.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről, illetve az ezekre irányuló kérés teljesítéséről vagy annak akadályáról a Könyvtár a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban – az érintett hozzájárulásával elektronikus úton – értesíti a kérelem előterjesztőjét, a kérelem elutasítása esetén az elutasítás ténybeli és jogi indokaival és a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó tájékoztatóval együtt.

Az érintett a tájékoztatást, helyesbítést, törlést, zárolást a Könyvtárhoz postai úton benyújtott írásbeli kérelemmel, illetve a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre történő elektronikus levél küldésével kezdeményezheti. A törlés egyben a könyvtárhasználati jogosultság megszűnését is jelenti.

A Könyvtárban kezelt személyes adatok megőrzési ideje

Beiratkozáshoz kért személyes adatok: 8+2 év a számviteli jogszabályok szerint

Kölcsönzéssel kapcsolatos személyes adatok: az olvasó engedélye alapján

 • TF hallgatók: a hallgatói jogviszony fennállása végéig
 • TF dolgozók: a TF-fel fennálló munkavállalói jogviszony végéig
 • külső olvasók: a beiratkozás lejártáig.

Szakdolgozat föltöltéshez kért személyes adatok: 4 évig a hallgató engedélye alapján.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén elsősorban a Könyvtárhoz, mint személyes adatainak kezelőjéhez fordulhat a jogsérelem orvoslása érdekében. Amennyiben ez nem vezet eredményre, vizsgálatot kezdeményezhet a NAIH-nál vagy bírósághoz fordulhat.

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!