MSc Sportmenedzser

1. Képzési idő és a kreditek száma

  • 4 félév, 120 kredit.

2. A képzés célja

A képzés célja olyan speciális ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése a testnevelés és sport legkülönbözőbb szervezetei számára, akik képesek meghatározni a sportvezetésnek a modern piacgazdaság viszonyai között betöltendő céljait, előírni feladatait; jól eligazodnak a sportot átható társadalmi, gazdasági tényezők és folyamatok között; képesek megkeresni, kitermelni és hatékonyan felhasználni a testneveléshez és a sporttevékenységhez szükséges erőforrásokat; felkészültségük alapján alkalmasak tanulmányaik doktori képzésben való folytatására.

3. Az oklevélben feltüntetett képzettség megjelölése: sportmenedzser

4. Az ismeretek ellenőrzési rendszere, az ellenőrzés formái

A hallgatói teljesítmények értékelését és ellenőrzését a tanterv óra- és vizsgatervében előírt gyakorlati jegyek, kollokviumok, továbbá szigorlatok egymáshoz kapcsolódó rendszere biztosítja.

Óra- és vizsgaterv:

5. Diplomadolgozat

A diplomadolgozat elkészítése a záróvizsgát megelőzően az oklevél megszerzésének előfeltétele. A diplomadolgozat megírása több félévet felölelő, összetett, részben irányított, egyéni munkát igénylő hallgatói  feladat, amely a megszerzett ismeretek szintézisét és alkotó alkalmazását követeli meg. A sportmenedzser mesterszakon a diplomadolgozati témát a 2. félévben kell megválasztani.

6. Záróvizsga

A szak befejezése záróvizsgával, bizottság előtt történik. A záróvizsgára bocsátás feltételei:

  • a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése,
  • a diplomadolgozat elkészítése és megvédése,
  • az intézménnyel szembeni pénzügyi kötelezettségek teljesítése.

A záróvizsga jellege és típusa: a képzési célnak megfelelően, komplex szóbeli és írásbeli vizsga.

A záróvizsga főbb ismeretkörei

  • vezetés- és szervezéselmélet,
  • esemény- és létesítménymenedzsment,
  • sportmarketing ismeretek.

Záróvizsga tételek: letöltés