MSc Humánkineziológia

1. Képzési idő és a kreditek száma:

 • 4 félév, 120 kredit

2. A képzés célja

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a sport- és mozgástudományi, valamint egészségtudományi ismeretekre épülően széles társadalmi (önkormányzatok), egészségügyi (megelőző egészségtudomány és rehabilitáció), valamint az üzleti életben (egészségturizmus, magas szintű wellness-szolgáltatás, egészségbiztosítás, mozgásegészségügyi ipar) képesek ellátni feladatukat az orvostársadalommal partnerként együttműködve. Az egészségügyi szakmákkal munkamegosztásban képesek mozgásterápiával és a kiegészítő táplálkozásterápiával az egészséget veszélyeztető és bármely életkorban fellépő kockázati tényezők mérséklésére.

Célul jelölhető meg továbbá olyan szakemberek képzése, akik képesek a fizikai állapot és teljesítmény korszerű vizsgálóeszközökkel és -módszerekkel történő megállapítására, illetve korszerű eszközök használatával az egészség fenntartására és az egészség helyreállításában való közreműködésre, képesek a mozgásterápiai rehabilitációt célzó teamek munkájában részt venni a kineziológia eszközeit és módszereit alkalmazva. A végzettek felkészültségük alapján alkalmasak tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

3. Az oklevélben feltüntetett képzettség megjelölése: humánkineziológus

4. A szakirányok megnevezése:

 • terhelésélettan
 • preventív és rehabilitációs mozgástan
 • geronto-kineziológia

5. Az ismeretek ellenőrzési rendszere, az ellenőrzés formái

A hallgatói teljesítmények értékelését és ellenőrzését a tanterv óra- és vizsgatervében előírt gyakorlati jegyek, kollokviumok, továbbá szigorlatok egymáshoz kapcsolódó rendszere biztosítja. Vizsgaterv:

6. Diplomadolgozat

A diplomadolgozat elkészítése a záróvizsgát megelőzően az oklevél megszerzésének előfeltétele. A diplomadolgozat megírása több félévet felölelő, összetett, részben irányított, egyéni kutató munkát is igénylő hallgatói  feladat, amely a megszerzett ismeretek szintézisét és alkotó alkalmazását követeli meg. A humánkineziológia mesterszakon a diplomadolgozati témát a 2. félévben kell megválasztani.

7. Záróvizsga

A szak befejezése záróvizsgával, bizottság előtt történik.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése,
 • a diplomadolgozat elkészítése és megvédése,
 • az intézménnyel szembeni pénzügyi kötelezettségek teljesítése.

A záróvizsga jellege és típusa: a képzési célnak megfelelően, komplex szóbeli vizsga.

A záróvizsga főbb ismeretkörei (szakiránytól függően):

 • alkalmazott biomechanika;
 • műszeres mozgáselemzés;
 • erőnlét-diagnosztika és eszközismeret;
 • fizioterápia és műszeres mozgásszervi kezelések
 • mozgásszervi, kardiopulmonáris, és sportsérülésekkel kapcsolatos rehabilitáció;
 • a prevenció mozgásterápiája;
 • a fenti szakterületek elméleti alapjai.

Záróvizsga tételsor >>>

8. Nyelvvizsga

A hatályos felsőfokú törvény rendelkezése szerint az oklevél megszerzésének előfeltétele az általános nyelvvizsga megléte. A követelmény teljesítése alól mentesülnek, akik tanulmányaik első évfolyamon történő megkezdésének évében legalább negyvenedik életévüket betöltik. Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2015-16-os tanévben tesznek záróvizsgát.